รายละเอียดหลักสูตร


รายละเอียดหลักสูตร 

ในขณะนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร ในชื่อหลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์

โดยเน้นทั้งแผน ก.2 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะทำงานวิจัย ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดในการเรียนในระดับปริญญาเอก

                  แผน ข  เป็นการทำการค้นคว้าอิสระ เหมาะกับผู้ที่ทำงานด้วยเรียนไปด้วย

                  ทั้งสองแผนผู้เรียนสามารถจบได้ภายในระยะเวลา 2 ปี

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่นี่ ... กดดูรายละเอียด  --- > สรุปรายละเอียด ป.โท 63.pdf...

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นแบบเหมาจ่าย 4 ภาคเรียน

          1. บุคลทั่วไป ภาคเรียนละ 30,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 120,000 บาท

          2. ศิษย์เก่า บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคลากรในหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  ภาคเรียนละ 21,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 84,000 บาท