อาจารย์ประจำหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี (ประธานหลักสูตร
(Asst Prof Dr.Pantip  Kayee)
(ประธานหลักสูตร)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree):    
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมและชองเสียอันตราย),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  Doctor of Philosophy (Environmenta and Hazardous Waste),Chulalongkorn University
ปริญญาโท(Master's Degree)   
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
:  Master of  Science (Environmental Technology),King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree):    
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์:    
:  Bachelor of Science (Environmental Science),Kasetsart University

ความเชี่ยวชาญ :    การบำบัดน้ำเสีย, จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ
โทร : 02-1601208
E - mail : pantip.kayee@gmail.com
website : http://www.elsci.ssru.ac.th/pantip/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา
(Asst.Prof.Dr.Anat  Thapinta)
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัย นอร์ทเท็กซัส อเมริกา
:  Doctor of Philosophy (Environmenta Science), University of North Texas
ปริญญาโท(Master's Degree)
:  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:  Master of Science (Environmental science),Kasetsart University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:  Bachelor of Science (Agriculture), Kasetsart University

ความเชี่ยวชาญ :
     
การจัดการขยะมูลฝอย, การจัดการสารอันตราย

ติดต่อ
โทร : 02-16011143 ต่อ 30
E-mail : athapinta@yahoo.com
website  : http://www.elsci.ssru.ac.th/anat_th/
Download CV  .....click here.....
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
(Assoc.Prof. Dr. Chaisri   Tarasawatpipat)


ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)


ปริญญาโท(Master's Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:  
:  Master of  Science (Environmental Technology), King Mongkut's Institute of Technology

ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  Bachelor of Science (chemistry), Ramkhamhaeng University

ความเชี่ยวชาญ :  การบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม EIA ESA และการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ
ติดต่อ
โทร : 02-1601208
E-mail : thchaisri@yahoo.com
Websitehttp://www.elsci.ssru.ac.th/chaisri_th/
รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์
(Assoc.Prof. Sivapan  Choo - in)
(ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์)


ประวัติการศึกษา  
ปริญญาโท(Master's Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:  Master of Science (Environmental Science),Thammasat University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:  Bachelor of Science (Chemistry),King Mongkut's University of Technology Thonburi
ความเชี่ยวชาญ :
   มลพิษทางอากาศ, มลพิษทางเสียง, การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ
โทร : 02-1601143 ต่อ 76
E-mail : sivapan.ch@ssru.ac.th
website http://www.elsci.ssru.ac.th/sivapan/

Download CV  .sv-sivapan - thai (5-8-18).pdf
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล
(AsstProf Dr.Tatsanawalai  Utarasakul)


ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  Doctor of Philosophy (Environmenta Science),Chulalongkorn University
ปริญญาโท(Master's Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  Master of  Science (Environmental science),Mahidol University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยมหิดล
   Bachelor of Science (Environmental Science),Mahidol University
ความเชี่ยวชาญ :
   การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ
โทร : 02-1601208
E-mail: tatsanawalai.ut@ssru.ac.th
 Download CV  .....click here.....
 websitehttp://www.elsci.ssru.ac.th/tatsanawalai_ut/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณบรรจบ  อภิรติกุล
(Asst Prof Dr.Ronbanchob   Apiratikul)


ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก(Doctor's Degree)
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมและชองเสียอันตราย),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  Doctor of Philosophy (Environmenta and Hazardous Waste),Chulalongkorn University
ปริญญาโท(Master's Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  Master of  Science (Environmental Management), Chulalongkorn University
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  Bachelor of Engineering (Environmental Engineering), Chulalongkorn University

ความเชี่ยวชาญ :
    Sorption/Biosorption of pollutant

ติดต่อ
โทร : 02-1601208
E-Mail :ronbanchob@gmail.com
website : http://www.elsci.ssru.ac.th/ronbanchob_ap/